SHOP ACT LICENSE RENEW FORM / दुकान कायदा परवाना नूतनीकरण अर्ज
1 PERSONAL DETAILS / वैयक्तिक माहिती
2 DETAILS OF ORGANISATION / व्यवसायाची माहिती
3 ATTACHMENTS/ जोडकागदपत्रे