SHOP ACT REGISTRATION FORM FOR MUMBAI / दुकान कायदा नूतनीकरण फॉर्म मुंबई
1 PERSONAL DETAILS / वैयक्तिक माहिती
2 DETAILS OF ORGANISATION / व्यवसायाची माहिती
3 ATTACHMENTS/ जोडकागदपत्रे